Sennik - antykoncepcja

Od dawnych czasów, chrześcijaństwo odrzucało zawsze przerywanie ciąży, niezależnie o prowadzonych przez teologów sporów o chwilę „urzeczywistnienia” płodu. Podobną konsekwencją wykazuje się Kościół w moralnym potępieniu różnych zabiegów antykoncepcyjnych. Również odłączone Kościoły chrześcijańskie, wyrażały jednolitą opinię na temat antykoncepcji, całkowicie zgodną z Kościołem katolickim. Taki stan rzeczy trwał aż do 1930 roku, kiedy to biskupi anglikańscy, zebrani na konferencji w Lambeth, ogłosili deklaracje, pod określonymi warunkami dopuszczającą stosowanie środków antykoncepcyjnych. Stanowisko biskupów anglikańskich spotkało się z restrykcyjnym sprzeciwem Piusa XI (encyklika Casti conunbii z 31.XII.1930r.). W ten sposób w dziedzinie wyznań chrześcijańskich zarysowała się wyraźna linia podziału z jednej strony pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym, sprzeciwiającym się antykoncepcji, a Kościołem anglikańskim i protestanckim, które opowiadały się za jej dopuszczalnością. Niemałą rolę w różnicy zdań odegrały obiektywne czynniki, wśród których pojawił się narastający z biegiem czasu problem demograficzny i rozwój nauk przyrodniczo-medycznych oraz rozwój techniki. Zaskutkowały one wzbogaceniem praktyk antykoncepcyjnych o kilka nowych metod, z których największy rozgłos w świecie zyskały tabletki antyowulacyjne. Jednocześnie pojawiły się liczne glosy kwestionujące pojęcie prawa naturalnego, teorie celów małżeństwa oraz natury aktu małżeńskiego jako podstawy stosowania praktyk antykoncepcyjnych. W tej atmosferze narastającego z biegiem czasu napięcia, Jan XXIII w marcu 1963 roku powołał komisję, której zadaniem było przestudiowanie przede wszystkim problemów demograficznych. Kluczowe znaczenie dla dalszych losów doktryny katolickiej etyki małżeńskiej, posiadają prace Soboru Watykańskiego II. Ważne w tym względzie stały się rozważania nad godnością osoby ludzkiej, nad wspólnota ludzką, godnością małżeństw i rodziny. Dekrety Soboru Watykańskiego, nie zamknęły dyskusji teologicznych z zakresu etyki życia małżeńskiego. Sytuacja stawała się coraz bardziej złożona, zamieszanie pojęć panujące wśród teologów, przerzuciło się na teren katolickiej opinii publicznej, a nawet działalności duszpasterskiej, powodując w konsekwencji rozpowszechnianie się w Kościele mentalności i praktyk antykoncepcyjnych. Encyklika Humanae vitae rozpatruje w szczegółowy sposób etyczną regulację poczęć. Zadaniem Papieża, jest więc określenie, co małżonkowie w ramach życia małżeńskiego powinni czynić, zaś do czego w swym postępowaniu są moralnie zobowiązani. Jest to znak, który poprowadzi Cię na odpowiednią drogę, potraktuj to jako swój drogowskaz. Antykoncepcja we śnie to wahanie odnośnie chęci posiadania potomstwa, pamiętaj, że każde życie to dar.