Sennik - filozofa

Filozofia jest taką dziedziną nauki, która od zarania dziejów inspirowała człowieka, skłaniała do przemyśleń, poszukiwania odpowiedzi na temat sensu życiu, istoty rzeczywistości, rzeczy. Określenie filozofia samo w sobie oznacza zamiłowanie do mądrości, jest to inaczej miłość mądrości, początkowo wyrażenie to nie posiadało ściśle określonego znaczenia, nawiązywało do ogólnego pojęcia mądrości, wiedzy, wykształcenia, a tym samym poszukiwania i umiłowania mądrości. Według Greków jako pierwszy posłużył się tym określeniem Pitagoras (matematyk i filozof, który żył w VI wieku p.n.e.), kierując się znaczeniem, że mądrość jest rzeczą boską, a jedynie miłość jej jest dostępna dla ludzi – do dziś nie wiadomo jednak, czy jest to prawdziwa historia . Określenie filozofia w obecnych czasach stosuje się w różnych znaczeniach, postrzeganie tej dziedziny zależy od tradycji filozoficznej. W potocznym rozumieniu jest to jednak nauka, która zajmuje się podstawowymi i ogólnymi zagadkami świata, poszukuje odpowiedzi o naturę istnienia, rzeczywistości, prawdy, działań pożądanych. W zależności od aspektu poszukiwań dzieli się ją na ontologie, czyli teorie bytu, epistemologie, czyli teorie poznania, aksjologie, czyli teorie wartości, antropologie filozoficzną oraz filozofie społeczną. Filozofię europejską nazywa się inaczej filozofią Zachodu, określa się tym mianem filozofię, która powstała w europejskim kręgu kulturowym oraz wyrastała z jednej strony z tradycji starożytnych Grecji i Rzymu, z drugiej natomiast z tradycji judeochrześcijańskiej. Termin filozofia Zachodu stanowi opozycję do filozofii Wschodu. Oznacza to tym samym, że nie jest to jedyna filozofia, istnieją także inne tradycje, wśród których wyróżnić można min. chińską i indyjską. Filozofia europejska podlegała okresowo wpływom wschodnim, nazywanym neoplatonizmem, jak i arabskim, wiążącym się ze średniowieczem. Filozofia starożytna Europy była filozofią grecką. Był to jedyny naród w tym okresie, który zajął się tworzeniem filozofii, współdziałali z nimi wyłącznie Rzymianie, którzy pod koniec epoki starożytnej pielęgnowali filozofie przekazaną przez Greków, nie zwiększając jednak znacząco jej wkładu. Można odnaleźć przyczynę uwikłania się Grecji w filozofie, był to kraj nie posiadający korzystnych warunków, ziemia była uboga, oddzielona morzem od innych krajów, nie przyciągała cudzoziemców. Kolonizacja wpłynęła na obcowanie z kulturą innych krajów, duża ilość małych państw w Grecji również sprzyjała tworzeniu się różnych, nowych przejawów kultury, wpływając na rywalizowanie mieszkańców pomiędzy sobą. Grecja słynie z licznych talentów w dziedzinie nauki, poezji, sztuce wojskowej, w plastyce. Na ukształtowanie się filozofii wpływ mieli sami Grecy, którzy byli ciekawi świata, wykazywali się śmiałą i życzliwą postawą, umiłowaniem rzeczy konkretnych, żądzą jasności, zdolnością do abstrakcyjnego pojmowania. Swoją pracę nad dziełami Grecja rozpoczęła w VII w, w ciągu dwóch stuleci udało się jej stworzyć myśli filozoficzne, które stanowią podstawę całej filozofii europejskiej. Filozof we śnie jest zarzuceniem niepotrzebnych rozmyślań. Postaraj się teraz skupić na tym co ważne i nie daj się ponieść tak mocno niepotrzebnym emocjom, rozważaniom. Rozmawianie z filozofem to posiadanie wokół siebie przyjaznych ludzi, to dzięki nim udało się uzyskać odpowiednią ścieżkę w życiu.