Sennik - globalizacja

Globalizacja jest procesem nieodwracalnym, niosącym ze sobą liczne korzyści i zagrożenia. Z. Bauman uznaje, że „jesteśmy „globalizowani”, a bycie „globalizowanym” znaczy niemal to samo dla wszystkich, których ten proces dotyka” . Rozwój nowych technologii i innowacji oddziałuje na życie człowieka, zmienia jego postrzeganie i stosunek do świata. „Zniwelowanie odległości czasowych i przestrzennych dzięki technice nie tyle ujednoliciło ludzką kondycję, ile ją spolaryzowało. Wyzwala ono bowiem niektóre jednostki z więzów terytorialnych i pewnym czynnikom konstytuującym wspólnotę nadaje sens eksterytorialny; równocześnie jednak samo odarte ze znaczenia terytorium, w którego granicach inni nadal pędzą życie, pozbawione zostaje potencjału określenia ludzkiej tożsamości” . Właściwe rozumienie terminologii wiąże się z fazami kształtowania tego zjawiska. Pierwszy etap występował jeszcze w czasie wielkich odkryć geograficznych, kiedy też zwiększył się zasięg komunikacji międzyludzkiej. Rozwinięte zostały nowe formy porozumiewania, utrwalania wiadomości, przykładem jest tego wprowadzenie czcionki i prasy drukarskiej. Stykanie się kultur wpływało na poglądy, jak i stosunek do ówczesnego świata. W pierwszym okresie do zwiastunów globalizacji zaliczy można: starożytne waluty, domy i banki składowe włoskich miast-państw, początki kapitalizmu. Drugi etap globalizacji utożsamia się z okresem od XIX wieku do zakończenia II wojny światowej. Obejmuje rewolucje przemysłową, stopniowe umacnianie się pozycji krajów europejskich. W drugim etapie zwiastuny globalizacji to: środki łączności, telefon, radio, rozwój podróżowania, międzynarodowe rynki towarowe, globalizacja pieniądza i finansów, organizacje globalne, powstanie marketingu, regulacje transplanetarne. Ostatnia faza rozpoczęła się po roku 1945 i trwa do dzisiaj, uznaje się ją za bardzo dynamiczną, oddziałującą na relacje w układzie międzynarodowym. W trzeciej fazie zwiastunami globalizacji były: Internet, komunikacja sanitarna, globalne sieci podróży, korporacje transnarodowe, agencje globalnego rządzenia, jak i globalizacja produkcji, rynków, finansów, pieniądza. Na przestrzeni lat ukształtowało się wiele organizacji międzynarodowych, posiadających znaczny wpływ na sytuacje na świecie. U. Beck odnosił się również do nowoczesnego świata i społeczeństwa . Stosowany przez niego przedrostek trans dotyczy przechodzenia od nowoczesności pierwszej do kosmopolitycznej. Początkowy okres dotyczył XIX wieku i trwał do lat sześćdziesiątych XX w, dominowały wówczas państwa narodowe, ryzyko posiadało charakter obliczalny. W nowej jednak rzeczywistości ryzyko zyskuje charakter nieobliczalny. Jego zdaniem „współcześnie dokonuje się pewien twórczy, od wewnątrz powodowany rozpad „prawomocnego” ładu świata, w którym dominowały państwa narodowe” . Mamy do czynienia z odrzuceniem idei typowych dla nowoczesności pierwszej. Kosmopolityzm w ujęciu Becka oznacza uznanie, tolerancję zarówno równości, jak i różności oraz poczucia odpowiedzialności względem całego globu . Przechodząc z tak szeroko rozumianego globalizmu do społeczeństwa ryzyka, potwierdzić można, że zmiany jakie zaszły w przeciągu ostatnich lat, zmieniły równowagę sił na arenie międzynarodowej. Ukształtowało się społeczeństwo sieci, nastawione na nowe technologie, co zaś niesie ze sobą zarówno pewne korzyści, jak i negatywne strony – ludzie są skłonni do większego ryzyka, podejmują się działań, które nastawiają ich na straty. Globalizacja we śnie mówi o nieuchronności zmian, jakie zachodzą wokół nas. Oznacza to tym samym, że nie zawsze masz wpływ na to co się dzieje. Musisz się odpowiednio zaadaptować do zmian. Ten kto je pomija może w rychłym czasie odkryć, że pozostał w tyle. Że Ci, którzy zmotywowali się wcześniej do poszukiwania swojego miejsca odkryli je, pozostawiając nas na niższym poziomie. To dla nas zarazem przestroga by podążać za czasem, technologią.